Lletra d’una columna a partir del número a Excel amb VBA

Per determinar la lletra d’una columna a partir del seu número ho podem fer amb el següent codi:

LletraColumna=Split(Cells(1,NumColumna).Address,”$”) (1)

Explicació

Split és una funció de VBA que ens permet dividir una cadena de text a partir d’un delimitador especificat.

Address és una funció de VBA que ens dona l’adreça d’un rang en la forma “$C$F” (on C és la lletra de la columna i F el número de fila)

Per tant, el que fem és, per una banda obtenir l’adreça en el format ““$C$F”, i a continuació demanar que ens faci un “split” utilitzant el símbol del dòlar com a delimitador, i que ens torni només la segona subcadena. Cal tenir en compte dues qüestions:

1-Que la primera subcadena en aquest cas és buida perquè no hi ha res abans del primer símbol del dòlar.

2-Que la segona cadena la indiquem en el tercer argument amb un “(1)” perquè Excel treballa amb matrius de base 0, és a dir, la primera cadena és la 0.

La funció SPLIT a VBA

Si vols aprofundir en el coneixement d’aquesta funció, et recomano que llegeixis aquest post:

La funció SPLIT a VBA (Excel) – Excel.cat

Feu un comentari