Com convertir una fila o una columna en una matriu

Si tenim un sèrie de dades en una sola fila o en una sola columna, i volem convertir-les en una matriu o taula, amb diferents files i columnes, Excel ens ofereix 2 funcions per fer-ho: AJUSTAFILES i AJUSTACOL, ambdues funcions matricials i disponibles en Microsoft Office 365.

AJUSTAFILES

Aquesta funció anomenada WRAPROWS en anglès, i traduïda com a AJUSTARFILAS en castellà, transforma el Vector que li passem (les dades) en una matriu que tindrà el número d’elements per fila que li indiquem.

La seva sintaxi és =AJUSTAFILES (Vector, Nº d’elements per fila, Valor amb el que “farcir”)

  • Vector: Són les dades o el rang on estan aquestes dades, que volem transformar en una matriu. Les dades han de ser una matriu unidimensional, és a dir, han de estar totes en una sola fila o en una sola columna. En cas que en aquest argument passem un rang amb més d’una fila o més d’una columna, Excel ens generarà l’error #VALOR!
  • Nª Elements per Fila: (Wrap_count) Quants valors volem que contingui cada fila. Ull, no confondre amb el número de files. Si posem el número 3, la matriu tindrà tantes files de 3 elements, com sigui necessari per encabir-los tots. És a dir, tot i que sembli un contra sentit, a la funció AJUSTAFILES, el que li passem és el nombre de columnes que volem. Si aquest valor és més petit que 1, Excel donarà l’error #NUM
  • Valor amb el que “farcir”: (Pad_with) Aquest és un argument opcional. La funció dona com a resultat una matriu, per tant ha de contenir x files i x columnes. Si no hi ha suficients dades per omplir tota la matriu, col·loca el valor que aquí li indiquem. En cas de que deixem aquest paràmetre en blanc, omplirà els espais en blanc generats amb #N/D

EXEMPLE DE AJUSTAFILES

AJUSTACOL

La funció AJUSTACOL s’anomena WRAPCOLS en anglès i està traduïda com a AJUSTARCOLS en espanyol. El que fa aquesta funció és transformar un vector (dades en una matriu unidimensional, és a dir d’una sola fila o una sola columna) en una matriu que tindrà el número d’elements que li indiquem, a cada columna.

La seva sintaxi és =AJUSTACOL (Vector, Nº d’elements per columna, Valor amb el que “farcir”)

No dono explicacions de cada argument perquè seria reiterar el que ja explico a la funció AJUSTAFILES, una mica més amunt, en aquest mateix post.

EXEMPLE DE AJUSTACOL

Feu un comentari