La funció MATRIUALEAT

La funció MATRIUALEAT, anomenada MATRIZALEAT en castellà i RANDARRAY en anglès, retorna una matriu de números aleatoris.

Arguments de la funció MATRIUALEAT

Tots els arguments d’aquesta funció són opcionals:

-Files: Número de files que tindrà la matriu generada (si s’omet, el valor predeterminat serà 1)

-Columnes: Número de columnes que tindrà la matriu generada (si s’omet, el valor predeterminat serà 1)

-Mínim: Valor mínim que poden tenir els valors generats. Si és superior al valor màxim es generarà un error #VALOR!. (si s’omet, el valor serà 0)

-Màxim: Valor màxim que poden tenir els valors generats. Si és inferior al valor mínim es generarà un error #VALOR!. (si s’omet, el valor serà 1)

-Enter: Retorna un nombre decimal o enter, en funció del valor d’aquest camp. Si el valor és CERT retornarà nombres enters i si el valor és FALS retornarà nombres decimals. El valor predeterminat, en cas de no indicar aquest camp, és FALS

Exemple de la funció MATRIUALEAT

Feu un comentari