La funció CONSULH a Excel (Cerca i referència)

La funció CONSULH (BUSCARH en castellà o HLOOKUP, en anglès) ens serveix per buscar una determinada dada a la primera fila d’un rang i, un cop trobada, accedir al valor de la mateixa columna però d’una altra fila d’aquesta rang.

Sintaxis

CONSULH (valor a buscar; rang on buscar-lo; fila del rang que ens donarà el resultat; Verdader/Fals)

Exemple

Imaginem que en un full tenim un quadre amb la persona encarregades de fer una determinada tasca cada dia de la setmana.

Paral·lelament, tenim tot un seguir de dates en les quals necessitem saber qui serà la persona responsable aquell dia.

Nota: Per obtenir el nom del dia de la setmana a partir de la data hem utilitzat la funció TEXT. En aquest post, hi tens tota la informació:

Posar el nom del dia de la setmana a partir data? – Excel.cat

L’objectiu és incloure el nom de la persona responsable en cada una de les dates

Explicació

Fúnció: CONSULH(B6;$B$1:$H$2;2;FALS)

  • B6: Correspon a la cel·la amb la dada a buscar (en aquest cas Dilluns). No la fixem amb els signes del dòlar perquè per cada fila anirà canviant (B7, B8, B9….)

  • $B$1:$H$2 : És el rang en el qual ha de buscar el dia de la setmana. Les cel·les del rang estan entre símbols de dòlar per poder copiar la mateixa fórmula a les següents caselles (C7, C8, etc). Si no poséssim el símbol del dòlar a la casella C7 buscaria en el rang B2:H3, amb la qual cosa no trobaria res i donaria un error.

  • 2: És el número de la fila (contant a partir de la primera del rang on ha de buscar) del qual ens ha de retornar el valor. En aquest cas hem posat 2 perquè la fila on tenim el nom de la persona responsable és la segona contant a partir d’on busquem el nom del dia de la setmana (Fila 1)

  • Fals: Fals vol dir que hem de buscar una coincidència exacte, és a dir, només retornarà valor en cas de trobar alguna cel·la on hi figuri exactament “dilluns”. Si féssim servir “verdader”

Possibles errors

  • Aparició de #N/D com a resultat de la funció: Pròpiament no es tracta d’un error. És la resposta que dona Excel quan no ha trobat el valor buscat. Si en el nostre exemple eliminéssim del quadre inicial de dades el diumenge, els registres que fossin diumenge la fórmula donaria com a resultat #N/D.

Obtenir com a resultat el #N/D pot ser molest. En aquest post t’expliquem una manera senzilla de solucionar-ho.

Com utilitzar la funció CONSULH en intervals?

A vegades, en comptes de buscar un valor concret, ens pot interessar buscar un valor que estigui dintre d’un interval. Podem fer servir la funció CONSULH en aquest cas? La resposta és clara: Sense dubte

Exemple

Imaginem, per exemple, que tenim el resultats d’un examen de diferents alumnes. Aquests resultats estan expressats en números (una puntuació sobre 10). El que volem és que a partir d’aquesta puntuació numèrica se li assigni a l’alumne un resultat del tipus “aprovat”, “suspès”, etc. segons aquesta taula

La solució seria aquesta:

En primer lloc introduïríem una fila en el que hi posaríem el valor mínim de cada interval.

A partir d’aquí, cal aplicar el CONSULH que busca el valor B6 (la nota númerica) al rang B2:E3 (fem servir el símbol del dòlar per poder arrossegar la fórmula i que continui buscant en aquesta fila).

El valor CERT l’he posat per enfatitzar l’exemple però en cas de no haver-lo posat el resultat hagués estat el mateix ja que és el valor que Excel agafa per defecte.

XLOOKUP millora les prestacions de CONSULH

Microsoft inclou a les versions més recents d’Excel la funció XLOOKUP que millora en molts aspectes el funcionament de CONSULH. En aquest post, trobaràs tota la informació sobre el seu funcionament i les millores que aporta.

La funció XLOOKUP a Excel – Excel.cat

Feu un comentari