Traducció fórmules Excel castellà – català.

He actualitzat la llista de les funcions d’Excel traduïdes del castellà al català. Si en trobes a faltar alguna, t’agrairé que m’ho facis saber enviant un correu a: info@excel.cat o bé deixant un comentari en aquest post.

Pots descarregar la llista en pdf aquí: Llistat funcions Excel traduïdes del castellà al català

Castellà Català
ABS ABS
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ACOT ACOT
ACOTH ACOTH
AGREGAR VALOR.AFEGIT
AGRUPARPOR AGRUPAPER
AHORA ACTUAL
AJUSTARCOLS AJUSTACOL
AJUSTARFILAS AJUSTAFILES
ALEATORIO ALEAT
ALEATORIO.ENTRE ALEATORIO.ENTRE
AMORTIZ.LIN AMORTITZ.LIN
AMORTIZ.PROGRE AMORTITZ.PROGRE
APILARH APILAH
APILARV APILAV
AÑO ANY
AREAS AREES
ASENO ASIN
ASENOH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
BASE BASE
BDCONTAR BDCOMPT
BDCONTARA BDCOMPTAA
BDDESVEST BDDESVEST
BDDESVESTP BDDESVESTP
BDEXTRAER BDEXTREU
BDMAX BDMAX
BDMIN BDMIN
BDPRODUCTO BDPRODUCTE
BDPROMEDIO BDMITJANA
BDSUMA BDSUMA
BDVAR BDVAR
BDVARP BDVARP
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BIN.A.DEC BIN.A.DEC
BIN.A.HEX BIN.A.HEX
BIN.A.OCT BIN.A.OCT
BINOM.CRIT BINOM.CRIT
BIT.DESPLDCHA DESPLDERBIT
BIT.DESPLIZQDA DESPLESQBIT
BIT.O BIT.O
BIT.XO BIT.OEXC
BIT.Y BIT.I
BUSCAR CONSULTA
BUSCARH CONSULH
BUSCARV CONSULV
CAMBIAR CANVIA
CANTIDAD.RECIBIDA CANTIDAD.RECIBIDA
CARACTER CAR
CELDA CEL
COCIENTE COCIENTE
CODIGO CODI
COEF.DE.CORREL COEF.CORREL
COEFICIENTE.ASIMETRIA BIAIX
COEFICIENTE.ASIMETRIA.P BIAIX.P
COEFICIENTE.R2 COEF.QUADRAT
COINCIDIR COINCIDEIX
COINCIDIRX XMATCH
COLUMNA COLUMNA
COLUMNAS COLUMNES
COMBINA COMBINA
COMBINAT COMBIN
COMPLEJO COMPLEX
CONCAT CONCAT
CONCATENAR CONCATENA
CONJUNTOCUBO CONJUNTCUB
CONTAR COMPT
CONTAR.BLANCO COMPTA.BLANC
CONTAR.SI COMPTA.SI
CONTAR.SI.CONJUNTO COMPTE.SI.CONJUNT
CONTARA COMPTAA
CONV.DECIMAL CONV.DECIMAL
CONVERTIR CONVERT
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
COVAR COVAR
COVARIANCE.P COVARIANÇA
COVARIANZA.M COVARIANÇA.S
CRECIMIENTO CREIXEMENT
CSC CSC
CSCH CSCH
CUARTIL QUARTI
CUARTIL.EXC QUARTI.EXC
CUARTIL.INC CUARTI.INC
CUPON.DIAS CUPON.DIAS
CUPON.DIAS.L1 CUPON.DIAS.L1
CUPON.DIAS.L2 CUPON.DIAS.L2
CUPON.FECHA.L1 CUPON.FECHA.L1
CUPON.FECHA.L2 CUPON.FECHA.L2
CUPON.NUM CUPON.NUM
CURTOSIS CURTOSI
DB DB
DDB DDD
DEC.A.BIN DEC.A.BIN
DEC.A.HEX DEC.A.HEX
DEC.A.OCT DEC.A.OCT
DECIMAL DECIMAL
DELTA DELTA
DERECHA DRETA
DESREF DESPLAÇAMENT
DESVEST DESVEST
DESVEST.M DESVEST.M
DESVEST.P DESVEST.P
DESVESTA DESVESTA
DESVESTP DESVESTP
DESVESTPA DESVESTPA
DESVIA2 DESVIA2
DESVPROM DESVMITJ
DIA DIA
DIA.LAB DIA.LAB
DIA.LAB.INTL DIA.LAB.INTL
DIAS DIES
DIAS.LAB DIAS.LAB
DIAS.LAB.INTL DIES.LAB.INTL
DIAS360 DIES360
DIASEM DIASETM
DIRECCION ADREÇA
DIST.WEIBULL WEIBULL
DISTR.BETA DIST.BETA
DISTR.BETA.INV DISTR.BETA.INV
DISTR.BETA.N DISTRIBUCIO.BETA
DISTR.BINOM DISTR.BINOM
DISTR.BINOM.N DISTR.BINOM.N
DISTR.BINOM.SERIE INTERVAL.DISTR.BINOM
DISTR.CHI DISTR.CHI
DISTR.CHICUAD DISTR.CHICUAD
DISTR.CHICUAD.CD DISTR.CHICUAD.CD
DISTR.EXP DISTR.EXP
DISTR.EXP.N DISTR.EXP.N
DISTR.F DISTR.F
DISTR.F.CD DISTR.F.CD
DISTR.F.INV DISTR.F.INV
DISTR.F.N DISTR.F.N
DISTR.GAMMA DIST.GAMMA
DISTR.GAMMA.INV DIST.GAMMA.INV
DISTR.GAMMA.N DISTRIBUCIO.GAMMA
DISTR.HIPERGEOM DISTR.HIPERGEOM
DISTR.HIPERGEOM.N DISTR.HIPERGEOM.N
DISTR.LOG.INV DISTR.LOG.INV
DISTR.LOG.NORM DISTR.LOG.NORM
DISTR.LOGNORM DISTR.LOGNORM
DISTR.NORM DISTR.NORM
DISTR.NORM.ESTAND DISTR.NORM.ESTAND
DISTR.NORM.ESTAND.INV DISTR.NORM.ESTAND.INV
DISTR.NORM.ESTAND.N DISTR.NORM.ESTAND.N
DISTR.NORM.INV DISTR.NORM.INV
DISTR.NORM.N DISTR.NORM.N
DISTR.T DISTR.T
DISTR.T.2C DISTR.T.2C
DISTR.T.CD DISTR.T.CD
DISTR.T.INV DISTR.T.INV
DISTR.T.N DISTR.T.N
DISTR.WEIBULL DISTR.WEIBULL
DIVIDIRTEXTO DIVIDEIXTEXT
DURACION DURACION
DURACION.MODIF DURACION.MODIF
DVS DVS
ELEGIR TRIA
ELEGIRCOLS TRIAFILES
ELEGIRFILAS TRIACOL
ENCOL ACOL
ENCONTRAR BUSCA
ENFILA AFILA
ENTERO ENTER
ERROR.TIPICO.XY ERROR.TIPIC.XY
ES.IMPAR ES.IMPAR
ES.PAR ES.PAR
ESBLANCO ESBLANC
ESERR ESERR
ESERROR ESERROR
ESFORMULA ESFORMULA
ESLOGICO ESLOGIC
ESNOD ESND
ESNOTEXTO ESNOTEXT
ESNUMERO ESNUM
ESPACIOS RETALLA
ESREF ESREF
ESTEXTO ESTEXT
ESTIMACION.LINEAL ESTIMACIO.LINEAL
ESTIMACION.LOGARITMICA ESTIMACIO.LOGARITMICA
EXCLUIR EXCLOU
EXP EXP
EXPANDIR EXPANDEIX
FALSO FALS
EXTRAE MIG
FACT FACT
FACT.DOBLE FACT.DOBLE
FECHA DATA
FECHA.MES FECHA.MES
FECHANUMERO VALDATA
FI PHI
FILA FILA
FILAS FILES
FILTRAR FILTRA
FIN.MES FIN.MES
FISHER FISHER
FORMULATEXTO TEXTFORMULA
FRAC.AÑO FRAC.AÑO
FRECUENCIA FREQUENCIA
FUN.ERROR FUN.ERROR
FUN.ERROR.COMPL FUN.ERROR.COMPL
FUN.ERROR.COMPL.EXACTO FUN.ERROR.COMPL.EXACTE
FUN.ERROR.EXACTO FUN.ERROR.EXACTE
GAMMA GAMMA
GAMMA.LN GAMMA.LN
GAMMA.LN.EXACTO GAMMA.LN.EXACTE
GAUSS GAUSS
GRADOS GRAUS
HALLAR CERCAR
HEX.A.BIN HEX.A.BIN
HEX.A.DEC HEX.A.DEC
HEX.A.OCT HEX.A.OCT
HIPERVINCULO ENLLAÇ
HOJA FULL
HOJAS FULLS
HORA HORA
HORANUMERO VALHORA
HOY AVUI
IGUAL IGUAL
IM.ABS IM.ABS
IM.ANGULO IM.ANGULO
IM.CONJUGADA IM.CONJUGADA
IM.COS IM.COS
IM.COSH IM.COSH
IM.COT IM.COT
IM.CSC IM.CSC
IM.CSCH IM.CSCH
IM.DIV IM.DIV
IM.EXP IM.EXP
IM.LN IM.LN
IM.LOG10 IM.LOG10
IM.LOG2 IM.LOG2
IM.POT IM.POT
IM.PRODUCT IM.PRODUCT
IM.RAIZ2 IM.RAIZ2
IM.REAL IM.REAL
IM.SEC IM.SEC
IM.SECH IM.SECH
IM.SENO IM.SENO
IM.SENOH IM.SINH
IM.SUM IM.SUM
IM.SUSTR IM.SUSTR
IM.TAN IM.TAN
IMAGINARIO IMAGINARIO
IMPORTARDATOSDINAMICOS OBTEN.DADES.DINAMIQUES
INDICE INDEX
INDIRECTO INDIRECTE
INFO INFO
INT.ACUM INT.ACUM
INT.ACUM.V INT.ACUM.V
INT.EFECTIVO INT.EFECTIVO
INT.PAGO.DIR INT.PAG.DIR
INTERSECCION.EJE INTERSECCIO
INTERVALO.CONFIANZA CONFIANÇA
INTERVALO.CONFIANZA.NORM INTERVAL.CONFIANÇA.NORM
INTERVALO.CONFIANZA.T INTERVAL.CONFIANÇA.T
INV.BETA.N INV.BETA
INV.BINOM INV.BINOM
INV.CHICUAD INV.CHIQUADR
INV.CHICUAD.CD INV.CHIQUADR.CD
INV.F INV.F
INV.F.CD INV.F.CD
INV.GAMMA INV.GAMMA
INV.LOGNORM INV.LOGNORM
INV.NORM INV.NORM
INV.NORM.ESTAND INV.NORM.ESTAND
INV.T INV.T
ISO.NUM.DE.SEMANA NUM.DE.SEMANA.ISO
INV.T.2C INV.T.2C
IZQUIERDA ESQUERRA
JERARQUIA JERARQUIA
JERARQUIA.EQV JERARQUIA.EQV
JERARQUIA.MEDIA JERARQUIA.MITJANA
K.ESIMO.MAYOR MAJOR
K.ESIMO.MENOR MENOR
LARGO LLARG
LETRA.DE.TES.PRECIO LETRA.DE.TES.PRECIO
LETRA.DE.TES.RENDTO LETRA.DE.TES.RENDTO
LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
LIMPIAR NETEJA
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
M.C.D M.C.D
M.C.M M.C.M
M.UNIDAD MUNIT
MATRIZALEAT MATRIUALEAT
MATRIZATEXTO MATRIUATEXT
MAX MAX
MAX.SI.CONJUNTO MAX.SI.CONJUNT
MAXA MAXA
MAYOR.O.IGUAL MAYOR.O.IGUAL
MAYUSC MAJUSC
MDETERM MDETERM
MEDIA.ACOTADA MITJANA.ACOTADA
MEDIA.ARMO MITJANA.HARM
MEDIA.GEOM MITJANA.GEO
MEDIANA MEDIANA
MES MES
MIEMBROCUBO MEMBRECUB
MIEMBROKPICUBO MEMBREKPICUB
MIEMBRORANGOCUBO MEMBRERANGCUB
MIN MIN
MIN.SI.CONJUNTO MIN.SI.CONJUNT
MINA MINA
MINUSC MINUSC
MINUTO MINUT
MINVERSA MINVERSA
MMULT MMULT
MODA MODA
MODA.UNO MODA.UN
MODA.VARIOS MODA.DIVERSOS
MONEDA MONEDA
MONEDA.DEC MONEDA.DEC
MONEDA.FRAC MONEDA.FRAC
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
MULTIPLO.INFERIOR MULTIPLE.INFERIOR
MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO MULTIPLE.INFERIOR.EXACTE
MULTIPLO.INFERIOR.MAT MULTIPLE.INFERIOR.MAT
MULTIPLO.SUPERIOR MULTIPLE.SUPERIOR
MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO MULTIPLE.SUPERIOR.EXACTE
MULTIPLO.SUPERIOR.MAT MULTIPLE.SUPERIOR.MAT
N N
NEGBINOM.DIST DISTR.NEGBINOM
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST
NO NO
NOD ND
NOMPROPIO NOMPROPI
NORMALIZACION NORMALITZA
NPER NPER
NSHORA TEMPS
NUM.DE.SEMANA NUM.DE.SEMANA
NUMERO.ARABE ARAB
NUMERO.ROMANO NUMERO.ROMA
O O
OCT.A.BIN OCT.A.BIN
OCT.A.DEC OCT.A.DEC
OCT.A.HEX OCT.A.HEX
ORDENAR ORDENA
ORDENARPOR ORDENAPER
P.DURACION DURACION.P
PAGO PAGAMENT
PAGO.INT.ENTRE PAGO.INT.ENTRE
PAGO.PRINC.ENTRE PAGO.PRINC.ENTRE
PAGOINT PAGI
PAGOPRIN PAGPRIN
PEARSON PEARSON
PENDIENTE PENDENT
PERCENTIL PERCENTIL
PERCENTIL.EXC PERCENTIL.EXC
PERCENTIL.INC PERCENTIL.INC
PERMUTACIONES PERMUTACIO
PERMUTACIONES.A PERMUTACIOA
PI PI
PIVOTARPOR PIVOTAPER
POISSON POISSON
POISSON.DIST DISTR.POISSON
PORCENTAGEDE PERCENTATGEDE
POTENCIA POTENCIA
PRECIO PRECIO
PRECIO.DESCUENTO PRECIO.DESCUENTO
PRECIO.PER.IRREGULAR.1 PRECIO.PER.IRREGULAR.1
PRECIO.PER.IRREGULAR.2 PRECIO.PER.IRREGULAR.2
PRECIO.VENCIMIENTO PRECIO.VENCIMIENTO
PROBABILIDAD PROBABILITAT
PRODUCTO PRODUCTE
PROMEDIO MITJANA
PROMEDIO.SI MITJANA.SI
PROMEDIO.SI.CONJUNTO MITJANA.SI.CONJUNT
PROMEDIOA MITJANAA
PRONOSTICO EXTRAPOLACIO
PRONOSTICO.ETS EXTRAPOLACIO.ETS
PRONOSTICO.ETS.CONFINT EXTRAPOLACIO.ETS.CONFINT
PRONOSTICO.ETS.ESTACIONALIDAD EXTRAPOLACIO.ETS.ESTACIONALITAT
PRONOSTICO.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT
PRONOSTICO.LINEAL EXTRAPOLACIO.LINEAL
PROPIEDADMIEMBROCUBO PROPIETATMEMBRECUB
PRUEBA.CHI PROVA.CHI
PRUEBA.CHI.INV PROVA.CHI.INV
PRUEBA.CHICUAD PROVA.CHIQUADR
PRUEBA.F PROVA.F
PRUEBA.F.N PROVA.F.N
PRUEBA.FISHER.INV PROVA.FISHER.INV
PRUEBA.T PROV.T
PRUEBA.T.N PROVAT
PRUEBA.Z PROV.Z
PRUEBA.Z.N PROVAZ
RADIANES RADIANS
RAIZ ARREL
RAIZ2PI RAIZ2PI
RANGO.PERCENTIL RANG.PERCENTIL
RANGO.PERCENTIL.EXC RANG.PERCENTIL.EXC
RANGO.PERCENTIL.INC RANG.PERCENTIL.INC
RDTR RDTR
RECUENTOCONJUNTOCUBO COMPTECONJUNTCUB
REDOND.MULT REDOND.MULT
REDONDEA.IMPAR SENAR
REDONDEA.PAR PARELL
REDONDEAR ARRODONEIX
REDONDEAR.MAS ARRODONEIX.MES
REDONDEAR.MENOS ARRODONEIX.MENYS
REEMPLAZAR REEMPLAÇA
RENDTO RENDTO
RENDTO.DESC RENDTO.DESC
RENDTO.PER.IRREGULAR.1 RENDTO.PER.IRREGULAR.1
RENDTO.PER.IRREGULAR.2 RENDTO.PER.IRREGULAR.2
RENDTO.VENCTO RENDTO.VENCTO
REPETIR REPETEIX
RESIDUO RESIDU
RRI RIR
SEC SEC
SECH SECH
SEGUNDO SEGON
SENO SIN
SENOH SINH
SERVICIOWEB SERVEIWEB
SI SI
SI.CONJUNTO SI.CONJUNT
SI.ERROR SIERROR
SI.ND SIND
SIFECHA DIFDATA
SIGNO SIGNE
SLN SLN
SUBTOTALES SUBTOTAL
SUMA SUMA
SUMA.CUADRADOS SUMA.QUADRATS
SUMA.SERIES SUMA.SERIES
SUMAPRODUCTO SUMAPRODUCTE
SUMAR.SI SUMA.SI
SUMAR.SI.CONJUNTO SUMA.SI.CONJUNT
SUMAX2MASY2 SUMAX2MESY2
SUMAX2MENOSY2 SUMAX2MENYSY2
SUMAXMENOSY2 SUMAXMENYSY2
SUSTITUIR SUBSTITUEIX
SYD DMA
T T
TAN TAN
TANH TANH
TASA TAXA
TASA.DESC TASA.DESC
TASA.INT TASA.INT
TASA.NOMINAL TASA.NOMINAL
TENDENCIA TENDENCIA
TEXTO TEXT
TEXTOANTES TEXTABANS
TEXTOBAHT TEXTBAHT
TEXTODESPUES TEXTDESPRES
TIPO TIPUS
TIPO.DE.ERROR TIPUS.ERROR
TIR TIR
TIR.NO.PER TIR.NO.PER
TIRM TIRM
TOMAR PREN
TRANSPONER TRANSPOSA
TRUNCAR TRUNC
UNICAR UNICAR
UNICODE UNICODE
UNICOS ÚNICS
UNIRCADENAS UNEIXCADENES
URLCODIF URLCODIF
VA VP
VALOR VALOR
VALOR.NUMERO VALOR.NUMERO
VALORCUBO VALORCUB
VAR VAR
VAR.P VAR.P
VAR.S VAR.M
VARA VARA
VARP VARP
VARPA VARPA
VF VF
VF.PLAN VF.PLAN
VNA VAN
VERDADERO CERT
VNA.NO.PER VNA.NO.PER
XMLFILTRO FILTREXML
XLOOKUP XLOOKUP
XO OEXC
Y I

9 comentaris a “Traducció fórmules Excel castellà – català.”

 1. Bon dia,
  hi ha una formula que utilitzo molt que no hi és, penso que pot ser interessant posar-la.
  La “numero.arabe” i en català seria la “arab”,

  Respon
  • Bon dia i moltes gràcies pels teus comentaris, Saïd. Aquesta setmana actualitzaré la llista de funcions traduïdes amb més de 60 noves funcions. Entre elles ARAB. La veritat, però, és que m’ha sorprès que diguis que la utilitzes molt. Les possibilitats d’Excel són tant grans que hi ha moltes opcions que penses (equivocadament, està clar 😂) que pràcticament no s’utilitzen.

   Respon

Feu un comentari